Văn bản pháp quy

Quyết định số 54/2001/QĐBCN ngày 14/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành qui định sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp

QUYẾT ÐỊNH

Số 54/2001/QÐ-BCN Ngày 14/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI ĐỊNH SỬ DỤNG ĐIỆN LÀM PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ TRỰC TIẾP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 45/2001/NÐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ÐỊNH

Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp.

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Ðiều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG                       
       (Đã ký)        
Hoàng Trung Hải